Deutsch
English
Farsi

 

 

 

 

ایمپلانت یا درون کاشت

درون کاشت بخش اجتناب ناپذیر روند درمان در شیوه های پیشرفته دندانپزشکی امروز است. درون کاشت تعبیه نمودن دائمی دندان مصنوعی است که باعث جلوگیری از ساییده شدن غیر ضروری دندان های سالمی می شود که در دو طرف جای خالی دندان وجود دارند.
از آنجایی که این دندان های مصنوعی در استخوان لثه جای داده می شوند، از فرسایش استخوان ها  که معمولا از فشار استخوان های لثه ناشی می شود، پیشگیری می کنند.
موفقیت آمیز بودن کاشت دندان میسر نمی شود مگر آنکه دندان کاشته شده در فواصل زمانی منظم کنترل شود.