Deutsch
English
Farsi

 

 

 

 

بوی بد دهان

در نزد افکار عمومی این گونه جا افتاده است که بدبویی دهان عمدتا از معده و روده ناشی می شود.
اما مطالعات بسیاری نشان داده اند که علت اصلی را در خود دهان می توان یافت. از همین رو در ۸۵% موارد بدبویی دهان، نخستین مشاور، پزشک دندان می باشد.
در صورت رنج بردن از بوی بد دهان می باید نخست ما را در جریان بگذارید تا ما به وسلیه دستگاه پیشرفته هلیمتر دلیل بیماری را تشخیص داده، برایتان برنامه مجزای درمانی در نظر بگیریم.  
 

align